V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob., které oznamují porušení práva Unie, označované též jako směrnice o whistleblowingu, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, umožňuje vnitřní oznamovací systém podat všem osobám oznámení o chování nebo situacích, o kterých se dozvěděli v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností na našem úřadu a o kterých se domnívají, že jsou v rozporu s platnými právními předpisy, a to v oblastech:

1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

2. daně z příjmů právnických osob,

3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

4. ochrany spotřebitele,

5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

7. ochrany životního prostředí,

8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo

14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Vnitřní oznamovací systém je určený pro oznamování případů, které představují:

  • přestupek,
  • trestný čin,
  • porušení přímo použitelných předpisů Evropské unie.

Oznámení je možné podávat, a to i anonymně, prostřednictvím:

a. telefonní linky: 222 805 653,

b. e-mailu: oznameni@praha8.cz,

c. osobně v kanceláři č. 315a, v budově ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6, 180 00 Praha 8;

e. v listinné podobě vhozením do schránky s označením „oznámení protiprávního jednání“ umístěné u úřední desky ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6, 180 00 Praha 8 nebo zaslané na adresu Úřad městské části Praha 8, U Meteoru 6, 180 00 Praha 8 (prosíme obálku označit „NEOTEVÍRAT – whistleblowing“).

Pověřená osoba: JUDr. Eva Janečková

Oznamovatel a osoby, které mu poskytly pomoc nebo informace v rámci jeho oznámení, podléhají ochraně, která spočívá v zamezení odvetných opatření. Totožnost oznamovatele (případně dalších osob) a informací uvedených v oznámení jsou důvěrné informace, které jsou uchovávány tak, aby nebyly ohroženy.

 

Postup příslušné osoby po podání oznámení

a)  příslušná osoba posoudí, zda oznámení splňuje podmínky pro vyřízení v režimu Směrnice (EU), o tomto vyrozumí oznamovatele do 7 dnů od přijetí oznámení,

b)  příslušná osoba prošetří informace v oznámení a v případě jejich potvrzení učiní patřičné kroky, zejména navrhne nápravná opatření, případně učiní další kroky, např. postoupí podání orgánům činným v trestním řízení, přestupkovým orgánům nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci,

c)  o výsledku prošetření a o navržených opatření příslušná osoba vyrozumí oznamovatele do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení.

Oznámení je také možné podat prostřednictvím externího oznamovacího systému, který spravuje Ministerstvo vnitra. Odkaz na EOS: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Oznámení je však vhodné podat nejprve prostřednictvím našeho vnitřního oznamovacího systému.

Prosíme, podávejte oznámení pouze tehdy, máte-li oprávněný důvod se domnívat, že jsou skutečnosti uvedené v oznámení pravdivé.

Ochrana se nevztahuje na vědomá oznámení nepravdivých či zavádějících informací.