Koncepce bilingvního programu (dvojjazyčného vyučování) na ZŠ a MŠ Petra Strozziho, Praha 8 – Karlín

Naše škola ZŠ a MŠ Petra Strozziho na základě schválení MŠMT v ČR se dne 1. září 2010 zařadila jako jediná na Praze 8 do sítě bilingvních škol.

Co je bilingvní program?

Bilingvním programem se rozumí forma vyučování nejazykových předmětů nebo jejich částí v cizím jazyce. Jedná se o cíl, kdy je vyučován nejazykový předmět a současně systematicky rozvíjen cizí jazyk. Program nabízí žákům příležitost dovednosti a znalosti z cizího jazyka používat, přestože nejsou přímo vyučovány. Mateřský jazyk není z výuky vyloučen, přechod mezi cizím a mateřským jazykem je přirozenou součástí výuky.

Společné jevy tohoto modelu:

  • Uplatnění aktivizujících učebních metod, aktivní zapojení žáků do učebního procesu
  • Žáci komunikují a spolupracují
  • Zaměření se na prohlubování znalostí v daném předmětu i zdokonalování v cizím jazyce
  • Využití široké škály nonverbálních prostředků komunikace a různých forem reprezentace (vizualizace, modelování, využití schematických a symbolických zápisů, grafických organizátorů apod.)
  • Užívání jazyka jako prostředku k osvojení učiva
  • Důraz na důkladné objasnění a porozumění obsahu vyučovaného předmětu
  • Rozvíjení čtení, psaní, poslechu a komunikativních dovedností v cizím jazyce v rámci daného odborného předmětu
  • Zajímavý a praktický výběr učiva a volba odpovídajících organizačních forem výuky
  • Pozornost věnovaná zpětné vazbě a monitorování výsledků

Cílem zůstávají dva faktory – rozvoj cizího jazyka a odborného předmětu a fakt, že výuka nepředpokládá vstupní jazykové znalosti žáků.

Ke stažení: