Školní poradenské pracoviště
Úkolem Školního poradenského pracoviště (ŠPP) je poskytovat komplexní služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Služby jsou zaměřené zejména na:
1. Poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
2. sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
3. prevenci školní neúspěšnosti,
4. poskytování poradenských a konzultačních služeb z oblasti pedagogické, psychologické a preventivní,
5. prevence sociálně-patologických jevů,
6. kariérové poradenství,
7. řešení výchovných problémů,
8. podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
9. spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními (tj. Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně-pedagogická centra).

Tým ŠPP

Výchovná poradkyně
Mgr. Drahomíra Marešová
maresova@zs-strozziho.cz
konzultace po domluvě dle potřeby
• koordinuje kariérové poradenství
• spolupracuje se specializovanými poradenskými pracovišti – PPP a SPC
• připravuje podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
• shromažďuje odborné zprávy o žácích a zajišťuje je v souladu s GDPR
• ve spolupráci s pedagogy vyhledává žáky, jejichž vývoj a vzdělání vyžadují zvláštní pozornost

Školní metodik prevence
Mgr. Jan Rytíř
rytir@zs-strozziho.cz
konzultace po domluvě dle potřeby
• koordinuje tvorbu a kontroluje realizaci preventivního programu školy
• koordinuje aktivity školy zaměřené na prevenci sociálně-patologických jevů

Školní psycholog
Mgr. Renata Bašová
psycholog@zs-strozziho.cz
konzultace po domluvě v pondělí, úterý a čtvrtek, kancelář v budově A3
• náplň práce školní psycholožky je specifikovaná níže

Na našeho školního psychologa se může obrátit kterýkoliv žák, rodič či pedagog se svým problémem a ten ho, v rámci svých možností, pomůže vyřešit. Návštěva školního psychologa zpravidla nepřinese “kouzelné,” okamžité vyřešení potíží, ale nabídne prostor na nich pracovat.

Na školního psychologa se můžete obracet například v následujících případech:

Žáci
– když máte nějaký problém, potřebujete ho řešit
– když máte potíže s ostatními dětmi, trápí vás vztahy se spolužáky, dalšími dětmi nebo dospělými
– když si nevíte rady s pocity – se vztekem, smutkem, případně strachem
– když se potřebujete s něčím svěřit
– když máte obtíže s učením a chcete probrat, jak se učit lépe, efektivněji
– když potřebujete poradit s výběrem dalšího studia
– konzultace pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami

Rodiče a zákonní zástupci
– problémy s učením, výrazné zhoršení prospěchu, výrazná změna výkonnosti
– nevhodné chování ve škole, opakované poznámky, konflikty s učiteli a spolužáky
– výběr dalšího vzdělávání dítěte (pozn.: avšak kompletní kariérní poradenství poskytuje Pedagogicko-psychologická poradna)
– špatné vztahy ve třídě, osamělost vašeho dítěte

Pravidelné individuální konzultace se žáky se uskutečňují po předchozí dohodě se zákonnými zástupci. Veškeré konzultace pro žáky i rodiče jsou bezplatné, školní psycholog je vázán mlčenlivostí (pokud se nejedná o situace s oznamovací povinností).

Dále školní psycholog spolupracuje s učiteli při vyhledávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných a snaží se společně s učiteli rozvíjet potenciál těchto dětí. Školní psycholog pracuje i s třídním kolektivem – vede preventivní programy pro třídy zaměřené na budování dobrých vztahů, spolupráci dětí a prevenci sociálně-patologických jevů.