Znovuotevření ZŠ a MŠ

Vážení rodiče,

ráda bych vám poděkovala za zodpovědný přístup při dnešních příchodech a rozřazování žáků do skupin. Všechny děti od vás věděly, do jaké skupiny patří, všechny děti měly roušky a čestná prohlášení. Dokonce i počasí nám přálo.

Od 26.5.2020 (úterý) se budou děti již pohybovat po areálu samy. Žáci ZŠ přicházejí pouze hlavní bránou. Učebna pro dopolední a odpolední skupiny zůstává stejná až do 30.6.2020.

Pro plynulý příchod a z důvodu postupného uvolňování šaten v pavilonech budou i nadále přicházet žáci 1. a 2. tříd v 7.45-8.00 hod., žáci 3. až 5. tříd v 8.00-8.15 hod.

Prosím o dodržování časů vyzvedávání žáků z odpoledních skupin – po obědě ve 13.00-13.15 hod., odpoledne od 15.30 do 16.00 hod. Žák může odejít v těchto časech sám, pokud bude mít písemné uvolnění od zákonného zástupce.

Mateřská škola

Provozní doba MŠ je od 7.00 do (nově) 17.00 hod. Úklid a dezinfekce prostor jsou v současné době náročnější. Děkuji za dodržení odchodu z MŠ bez prodlení. Rodiče s dětmi MŠ prosím užívat výhradně boční branku od silnice.

Děkuji všem za pochopení mimořádných opatření.

Petra Jehnová

Manuál MŠMT pro ZŠ a MŠ

Vážení rodiče, na TOMTO odkazu naleznete dokumenty MŠMT vztahující se na základní provozní podmínky základních a mateřských škol v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně, 9. ročníků a dětí MŠ ve škole od 11.5., resp. od 25.5.2020.

Třídní schůzky

Vážení rodiče, veškeré společné akce pro žáky a rodiče jsou pro tento školní rok zrušené.

Děkuji za pochopení. Petra Jehnová

Znovuotevření školy od 11.5.2020 (25.5.2020)

Vážení rodiče,

v případě, že uvažujete o možnosti účasti svých dětí ve vzdělávacích aktivitách od 11.5. nebo 25.5.2020, je důležité následující sdělení:

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020; v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020. Pokud do uvedeného termínu zákonný zástupce zájem nevyjádří, má škola za to, že o docházku do školy (od 25. 5. do 30. 6. 2020 pro žáky 1. stupně, od 11. 5. do 30. 6. 2020 pro žáky 9. roč.) zájem nemá a nebude proto zařazen do skupiny žáků.

První podrobnosti týkající se organizace vzdělávacích aktivit obdržíte od svých třídních učitelů v týdnu od 11.5.2020.

Děkuji za pochopení, přeji všem pevné zdraví.

Petra Jehnová

Výsledky zápisu do 1. třídy

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/21 jsou zveřejněny na stránce věnované zápisům do školy. Můžete na ni přímo přejít ZDE.

Zápis do MŠ 2020

Vážení rodiče,

zápis k předškolnímu vzdělávání  proběhne v době od 2.5.2020 do 16.5.2020. Dokumenty potřebné k zápisu a podrobnosti týkající se zápisu naleznete na odkazu ZDE.

Žádost o přijetí, evidenční list a kopii rodného listu dítěte můžete v uvedené době zaslat škole soukromou datovou schránkou (IDS školy: ketygnu), mailem (reditelka@zs-strozziho.cz, zastupkyne@zs-strozziho.cz) s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email), poštou  (doručení do 16.5.2020 včetně), vhozením dokumentů v zalepené obálce nadepsané “Zápis  MŠ 2020” do označené schránky na bráně školy ve všedních dnech (2.5.-16.5.2020) od 8.00 do 15.00 hod., ve výjimečných případech osobně po předchozí domluvě na tel.: 720145299 (nebo 720652987). V případě potřeby jsou všechny formuláře k dispozici na bráně školy ve výše uvedených časech.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad od lékaře, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce prohlásí čestným prohlášením, že je dítě řádně očkované a doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě nejasností se na nás obraťte. Přeji Vám hodně zdraví.

Petra Jehnová

Pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

dle § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí. Tuto možnost lze využít dne 20. 4. 2020 v 13 -15 hod. v budově A3 – vedení školy. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které bude v souladu s § 72 správního řádu účastníkovi řádně oznámeno.

Petra Jehnová

Školní psycholožka

Milí žáci ZŠ Petra Strozziho, vážení rodiče,

ráda bych touto formou zdůraznila, že i přes fyzické uzavření školy máte možnost využít podpory či konzultace se školní psycholožkou. Vzhledem k aktuální nelehké situaci lze např. řešit:

  • jak zvládat domácí výuku (podpora, tipy, užitečné online odkazy) nebo jak trávit volný čas v omezeném režimu
  • prevenci a pomoc při zvládání stresu, úzkosti, strachu…
  • dostupné způsoby duševní hygieny, jak být psychicky fit
  • samozřejmě jakákoliv témata ve spojitosti se školou a rodinným životem

Kontaktujte mě prostřednictvím emailu: psycholog@zs-strozziho.cz nebo na telefonním čísle: +420 605 006 769. V případě akutní psychické krize máte možnost se obrátit na nonstop krizové linky nebo centra.

S přáním všeho dobrého i v těchto dnech,

Mgr. Bc. Eva Chybíková