Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

Pro 2. stupeň základních škol se mimořádným opatřením od 18.9.2020 zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy ve všech vnitřních prostorech školy, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv).

Podrobnosti naleznete na tomto odkazu: https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-9-2020-do-odvolani/

Děkuji všem za spolupráci a respektování mimořádného opatření.

 

MŠ – vyjádření lékaře

Vážení rodiče,

žádáme vás, abyste si do nástupu dětí do MŠ vyřídili potrzení od dětského lékaře na evidenční list, který si můžete vyžádat v MŠ nebo vytisknout z webových stránek školy. Bez tohoto potvrzení nemůže dítě do MŠ nastoupit.

Děkujeme za pochopení

Znovuotevření školy od 11.5.2020 (25.5.2020)

Vážení rodiče,

v případě, že uvažujete o možnosti účasti svých dětí ve vzdělávacích aktivitách od 11.5. nebo 25.5.2020, je důležité následující sdělení:

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020; v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020. Pokud do uvedeného termínu zákonný zástupce zájem nevyjádří, má škola za to, že o docházku do školy (od 25. 5. do 30. 6. 2020 pro žáky 1. stupně, od 11. 5. do 30. 6. 2020 pro žáky 9. roč.) zájem nemá a nebude proto zařazen do skupiny žáků.

První podrobnosti týkající se organizace vzdělávacích aktivit obdržíte od svých třídních učitelů v týdnu od 11.5.2020.

Děkuji za pochopení, přeji všem pevné zdraví.

Petra Jehnová

Zápis do MŠ 2020

Vážení rodiče,

zápis k předškolnímu vzdělávání  proběhne v době od 2.5.2020 do 16.5.2020. Dokumenty potřebné k zápisu a podrobnosti týkající se zápisu naleznete na odkazu ZDE.

Žádost o přijetí, evidenční list a kopii rodného listu dítěte můžete v uvedené době zaslat škole soukromou datovou schránkou (IDS školy: ketygnu), mailem (reditelka@zs-strozziho.cz, zastupkyne@zs-strozziho.cz) s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email), poštou  (doručení do 16.5.2020 včetně), vhozením dokumentů v zalepené obálce nadepsané “Zápis  MŠ 2020” do označené schránky na bráně školy ve všedních dnech (2.5.-16.5.2020) od 8.00 do 15.00 hod., ve výjimečných případech osobně po předchozí domluvě na tel.: 720145299 (nebo 720652987). V případě potřeby jsou všechny formuláře k dispozici na bráně školy ve výše uvedených časech.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad od lékaře, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce prohlásí čestným prohlášením, že je dítě řádně očkované a doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě nejasností se na nás obraťte. Přeji Vám hodně zdraví.

Petra Jehnová

Nabídka interaktivních materiálů na doplnění domácí přípravy žáků

Škola obdržela několik nabídek na podporu domácí přípravy:

a) https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

b) Češtinu a matematika pro 1. a 2. stupeň: https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

c) Pro žáky prvního stupně: https://skolakov.eu/

d) Nakladatelství Fraus nabízí zdarma všechny své elektronické učebnice pro ZŠ: https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

e) Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA – materiály pro první i druhý stupeň:
https://www.nns.cz/…/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vy…/…

f) Online procvičování pro žáky ZŠ: https://www.skolasnadhledem.cz/

g) Výuku jazyků online pro děti a žáky zdarma naleznete na jazyky-online.info

h) https://khanovaskola.cz/

i) https://www.matika.in/cs/

j) https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-skoly-elearning-programy-ucitele-deti-studenti-vyuka-doma.A200311_102041_domaci_brzy

k) Bezpečný internet: https://www.kpbi.cz//

Mimořádná opatření vlády – uzavření školy (25.3.2020)

S největší pravděpodobností se uzavření škol prodlouží. Posílám základní informace k zadávání domácí práce pro naše žáky.

  • Všichni žáci pravidelně dostávají zadanou práci od svých třídních učitelů (nebo učitelů daných předmětů) .Pro 1.stupeň bude práce zadávána v pondělí a ve středu z předmětů Čj, Mat, ČS, Aj, pro 2.stupeň v pondělí (Mat,Děj), v úterý (Př, Čj, Zem), ve středu (Ch, Aj), ve čtvrtek (Fy, Nj). Pro zpětnou vazbu prosím použijte domluvenou komunikaci, žáci mohou pedagogům telefonovat na nabídnuté tel. číslo od pondělí do čtvrtka v době od 9.00 do 13.00 hod.
  • V případě, že delší dobu práci nedostanete a máte podezření na poruchu v komunikaci, napište prosím na zastupkyne@zs-strozziho.cz, reditelka@zs-strozziho.cz
  • Jsme si vědomi toho, že někteří žáci jsou mimo domov, u prarodičů, na chalupách a hodně z nich nemá přístup k internetu přes počítač, jen prostřednictvím chytrého telefonu nebo má přístup pouze přes rodiče v práci apod., někdo nemá nyní k internetu žádný přístup. U mnohých je omezující i jejich nedostačující schopnost pracovat s počítačem.
  • Ke komunikaci s žáky využívají učitelé různé způsoby dle svých možností: e-mail, telefon, Skype, Viber, WhatsApp, Google Classroom apod. (téměř všichni pracují z domova, jelikož škola nemůže poskytnout ochranné pomůcky nebo pečují o své děti, rodiče apod.). Pochopte prosím, že pro výuku on-line nemá škola potřebné vybavení a ne každý pedagog by rád osobně pracoval přes kameru na Internetu. Může se stát, že pedagog na váš mail neodpoví obratem. Buďte prosím trpěliví, učiní tak druhý nebo další den.

Uzavření mateřské školy

Krizový štáb Prahy 8 rozhodl o uzavření všech mateřských škol v Praze 8 s platností od 16.3.2020 do odvolání.

Děkuji za pochopení.

Petra Jehnová