Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

Pro 2. stupeň základních škol se mimořádným opatřením od 18.9.2020 zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy ve všech vnitřních prostorech školy, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv).

Podrobnosti naleznete na tomto odkazu: https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-9-2020-do-odvolani/

Děkuji všem za spolupráci a respektování mimořádného opatření.

 

1.9. – opatření

Vážení rodiče, milí žáci,

přes víkend se zpřísnila hygienická pravidla pro školy. Z toho důvodu vás prosíme, abyste od 1.9.2020 nosili roušky ve společných prostorách a řídili se pokyny zaměstnanců školy. Toto opatření se týká také rodičů dětí v MŠ, děti v MŠ roušky  mít nemusí.

Děkuji vám za pochopemí.

Provoz školy ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče,

z níže uvedeného odkazu se můžete na webových stránkách MŠMT dozvědět informace o provozu škol ve školním roce 2020/2021

https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari?highlightWords=Provoz+%C5%A1kol+%C5%A1kolsk%C3%BDch+za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD+%C5%A1koln%C3%ADm+roce+2020%2F2021

MŠ – vyjádření lékaře

Vážení rodiče,

žádáme vás, abyste si do nástupu dětí do MŠ vyřídili potrzení od dětského lékaře na evidenční list, který si můžete vyžádat v MŠ nebo vytisknout z webových stránek školy. Bez tohoto potvrzení nemůže dítě do MŠ nastoupit.

Děkujeme za pochopení

Poděkování pana ministra

V následujícím příspěvku pan ministr zhodnotil mimořádný stav školství od 11.3.2020 a poděkoval školám, rodičům i žákům za zvládnutí období distanční výuky.

https://www.msmt.cz/robert-plaga-skolstvi-si-proslo-tvrdou-zkouskou-ale-spolecne

 

Znovuotevření školy od 11.5.2020 (25.5.2020)

Vážení rodiče,

v případě, že uvažujete o možnosti účasti svých dětí ve vzdělávacích aktivitách od 11.5. nebo 25.5.2020, je důležité následující sdělení:

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020; v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020. Pokud do uvedeného termínu zákonný zástupce zájem nevyjádří, má škola za to, že o docházku do školy (od 25. 5. do 30. 6. 2020 pro žáky 1. stupně, od 11. 5. do 30. 6. 2020 pro žáky 9. roč.) zájem nemá a nebude proto zařazen do skupiny žáků.

První podrobnosti týkající se organizace vzdělávacích aktivit obdržíte od svých třídních učitelů v týdnu od 11.5.2020.

Děkuji za pochopení, přeji všem pevné zdraví.

Petra Jehnová

Zápis do MŠ 2020

Vážení rodiče,

zápis k předškolnímu vzdělávání  proběhne v době od 2.5.2020 do 16.5.2020. Dokumenty potřebné k zápisu a podrobnosti týkající se zápisu naleznete na odkazu ZDE.

Žádost o přijetí, evidenční list a kopii rodného listu dítěte můžete v uvedené době zaslat škole soukromou datovou schránkou (IDS školy: ketygnu), mailem (reditelka@zs-strozziho.cz, zastupkyne@zs-strozziho.cz) s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email), poštou  (doručení do 16.5.2020 včetně), vhozením dokumentů v zalepené obálce nadepsané “Zápis  MŠ 2020” do označené schránky na bráně školy ve všedních dnech (2.5.-16.5.2020) od 8.00 do 15.00 hod., ve výjimečných případech osobně po předchozí domluvě na tel.: 720145299 (nebo 720652987). V případě potřeby jsou všechny formuláře k dispozici na bráně školy ve výše uvedených časech.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad od lékaře, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce prohlásí čestným prohlášením, že je dítě řádně očkované a doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě nejasností se na nás obraťte. Přeji Vám hodně zdraví.

Petra Jehnová

Pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

dle § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí. Tuto možnost lze využít dne 20. 4. 2020 v 13 -15 hod. v budově A3 – vedení školy. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které bude v souladu s § 72 správního řádu účastníkovi řádně oznámeno.

Petra Jehnová

Školní psycholožka

Milí žáci ZŠ Petra Strozziho, vážení rodiče,

ráda bych touto formou zdůraznila, že i přes fyzické uzavření školy máte možnost využít podpory či konzultace se školní psycholožkou. Vzhledem k aktuální nelehké situaci lze např. řešit:

  • jak zvládat domácí výuku (podpora, tipy, užitečné online odkazy) nebo jak trávit volný čas v omezeném režimu
  • prevenci a pomoc při zvládání stresu, úzkosti, strachu…
  • dostupné způsoby duševní hygieny, jak být psychicky fit
  • samozřejmě jakákoliv témata ve spojitosti se školou a rodinným životem

Kontaktujte mě prostřednictvím emailu: psycholog@zs-strozziho.cz nebo na telefonním čísle: +420 605 006 769. V případě akutní psychické krize máte možnost se obrátit na nonstop krizové linky nebo centra.

S přáním všeho dobrého i v těchto dnech,

Mgr. Bc. Eva Chybíková